T-2 Otel Terliği

T-2 Otel Terliği

T-2 Otel Terliği
 
3mm Eva Taban
 
Saya 40 mm Tela
 
1cm 70 gr Tela Biye